Ochrana koncových užívateľov

Peter Balla - Bod Net ponúka z telekomunikačných služieb iba internetové pripojenie. Aktuality sú pravidelne zverejňované prostredníctvom portálu www.bodnet.sk. Bližšie informácie je možné nájsť vo Všeobecných zmluvných podmienkach, Tarife, prípadne telefonicky.

V uvedených dokumentoch sú taktiež uvedené aj štandardné zmluvné podmienky, vrátane podmienok ukončenia zmluvy.

Štandardné ceny s informáciou o poskytovaných službách a všetkých cenových položkách služieb, vrátane všetkých druhov užívateľských poplatkov za služby a servisných poplatkov, podrobností o uplatňovaných štandardných zľavách, osobitných a cielených systémoch taríf, ktorými sú tarify určené pre zdravotne postihnutých užívateľov, alebo pre užívateľov s osobitnými sociálnymi potrebami, poplatky alebo náklady účastníka súvisiace s koncovými zariadeniami alebo iných identifikátorov sú uvedené v Tarife.

Reklamačný poriadok a podrobnosti o možných spôsoboch odškodnenia v prípade uznania reklamácie je súčasťou Všeobecných zmluvných podmienok.

Prehľad ponúkaných bezplatných i platených servisných služieb vrátane prípadných poplatkov uvádzame v Tarife.

Informácie o zmenách podmienok zverejňuje spoločnosť Peter Balla - Bod Net prostredníctvom webu www.bodnet.sk. Podstatné zmeny podmienok sa zverejňujú na webovej stránke a tiež písomne, elektronickou poštou, formou SMS správ alebo telefonicky minimálne 1 mesiac vopred.

Informácie o postupoch uplatňovaných spoločnosťou Peter Balla - Bod Net, zameraných na meranie a riadenie prevádzky, s cieľom predchádzať tomu, aby sa naplnila alebo presiahla kapacita sieťového pripojenia, a o tom, ako by tieto postupy mohli vplývať na kvalitu služieb, ak sú uplatňované vo vzťahu k príslušnej službe, sú uvedené vo Všeobecných zmluvných podmienkach.

Produkty alebo služby určené pre zdravotne postihnutých občanoch sa aktuálne v ponuke spoločnosti Peter Balla - Bod Net nenachádzajú.

Informácie o kvalite služieb sú uvedené vo Všeobecných zmluvných podmienkach a tiež v Tarife.

Podmienky a informácie o internetovom pripojení vo vlastnej sieti, politika spravodlivého užívania a parametre riadenia služieb vo vlastnej sieti sa nachádzajú vo Všeobecných zmluvných podmienkach služby internetu.

Všeobecné zmluvné podmienky definujú aj postup spoločnosti Peter Balla - Bod Net v prípade neplatenia faktúr.

Dokumenty